Cota 2

Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei unde îşi are sediul societatea debitoare.

UNPIR Filiala Cluj Subcont Colectare 2% Banca Comercială Română RO73RNCB0301026607170007

Procentul de 2% se calculează la data încasării, sumele obţinute astfel virându-se la fondul de lichidare în primele 25 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară.

Procentul de 2% colectat se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar.

În cazul perioadei de observaţie şi al reorganizării procentul de 2% se aplică:

 • la sumele încasate în cazul activelor valorificate în perioada de observaţie/vânzările de active ce au fost prevăzute în planul de reorganizare, exclusiv TVA;
 • la sumele recuperate din creanţele anterioare deschiderii procedurii;
 • în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei

în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), exclusiv TVA.

Prin excepţie, în cazul perioadei de observaţie şi al reorganizării, procentul de 2% nu se aplică:

 • încasărilor realizate din continuarea activităţii curente a societăţii debitoare;
 • în cazul societăţilor având ca obiect de activitate producţia (sunt avute în vedere toate tipurile de producţie) şi care înregistrează în contul producţiei realizate sumele încasate din vânzări. Acestea se înregistrează în contul veniturilor din activitatea de bază;
 • în cazul dezvoltatorilor imobiliari ce construiesc locuinţe, sumele încasate din vânzări se înregistrează în contul veniturilor din mărfuri, şi nu din vânzare active;
 • în situaţia operaţiunilor noncash în cadrul planului de reorganizare;
 • în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane;
 • în situaţia fuziunii sau divizării debitorului, reglementată de art. 133 alin. (5) pct. D din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul căreia are loc un transfer total/parţial atât al activului, cât şi al pasivului societăţii;
 • în situaţia identificării unui furnizor necesar sau a unui constructor pentru finalizarea unui proiect imobiliar ce acceptă transmiterea în proprietate, pentru stingerea creanţei sale curente, a unor active finalizate;
 • transferul de afacere reglementat de Codul fiscal

În cazul falimentului, procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA. Prin excepţie, procentul de 2% nu se aplică:

 • în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul supus garanţiei în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute), exclusiv TVA;
 • în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor debitoarei de către terţe persoane.

În cazul în care la finalizarea procedurii de faliment toţi creditorii înscrişi în tabelul definitiv al creanţelor sunt plătiţi şi mai există bunuri în patrimoniul debitoarei, transmiterea bunurilor asociaţilor/acţionarilor sau persoanei fizice, după caz, se va face conform solicitării acestora, potrivit normelor legale, aceştia din urmă vor achita toate cheltuielile de procedură.

La sumele rămase şi distribuite nu se va aplica cota de 2%.