MODIFICARI OG NR. 6/2019 (restructurarea obligațiilor bugetare) ȘI OUG NR. 69/2020 (anularea unor obligații accesorii)

MODIFICARI OG NR. 6/2019 (restructurarea obligațiilor bugetare) ȘI OUG NR. 69/2020 (anularea unor obligații accesorii)

EXTRAS MODIFICĂRI ADUSE LA OG NR. 6/2019 (restructurarea obligațiilor bugetare), CÂT ȘI LA OUG NR. 69/2020 (anularea unor obligații accesorii) prin OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicat în M. Of. nr. 1332/31.12.2020

 

  1. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

 

Restructurarea obligaţiilor bugetare

 

În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat (cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale) aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2021 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2020, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Restructurarea obligaţiilor bugetare se aplică şi pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum şi pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2021 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare poate fi efectuată până în 31 martie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul având obligația de a se adresa unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

Termenul de depunere a solicitării de restructurare este 30 iunie 2021, sub sancţiunea decăderii.

 

  1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020

 

Anularea unor obligaţii accesorii

 

Prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:

a)obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi data de 31 martie 2020 inclusiv. Sunt considerate obligaţii bugetare principale restante şi obligaţiile bugetare principale datorate de debitorul aflat în insolvenţă pentru care s-a împlinit scadenţa până la data de 31 martie 2020 inclusiv, independent de existenţa unui tabel de creanţe sau a unui program de plată a creanţelor.

Sunt considerate obligații restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 

Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător de către:

a)organele vamale pentru creanţele vamale. În acest sens, decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal este asimilată deciziei de impunere emise de către organele de inspecţie fiscală. În situaţia în care decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal este întocmită la solicitarea contribuabilului pentru a corecta obligaţiile vamale declarate, atunci aceasta este asimilată declaraţiei rectificative;

 

Art. IX: Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

d)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

 

Art. XIII: Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante

(1)Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal central cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. IX lit. d).

*) Potrivit art. XXIV din O.U.G. nr. 226/2020: "(2) Debitorii care au depus notificarea potrivit art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi nu au depus cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, iar organul fiscal nu a emis decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii în perioada 16 decembrie 2020 şi 31 decembrie 2020 pot depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 31 martie 2021 inclusiv.

(3)Debitorii care au depus notificarea potrivit art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 şi nu au depus cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, iar organul fiscal a emis decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii în perioada 16 decembrie 2020 şi 31 decembrie 2020 pot depune o nouă notificare şi, respectiv, cerere potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020.

(4)Debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 şi au depus cererea de anulare a accesoriilor în perioada 16 decembrie 2020 şi 31 decembrie 2020, pentru care organul fiscal nu a emis decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, îşi pot retrage cererea de anulare a accesoriilor, devenind aplicabile prevederile alin. (2)."