Fond de lichidare

Fondul de lichidare este constituit din sumele încasate de la bugetul Ministerului Justiţiei, prin ONRC, și din procentul de 2% încasat de Filiale de la practicienii în insolvenţă.

Cererile de decontare din fondul de lichidare a onorariilor practicienilor în insolvență și cheltuielilor de procedură însoțite de documentele justificative se depun la Filială, conform cap. XIII din Statutul UNPIR (art. 116-118) și a Procedurii de decontare din fondul de lichidare.

Actele necesare pentru fiecare situație în parte poate fi accesată din contul fiecărui utilizator, secțiunea Procedura de decontare din fondul de lichidare.

Subcont fond de lichidare Libra Internet Bank: RO44BREL0002000712740103

Obligaţia privind plata sumelor din fondul de lichidare către practicienii în insolvenţă aparţine filialei Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea.

În data de 15 a fiecărei luni UNPIR transmite către filialele sale suma reprezentând valoarea deconturilor centralizate pentru luna anterioară, urmând ca acestea din urmă să distribuie sumele cuvenite practicienilor în insolvenţă.

Plățile onorariilor și cheltuielilor de procedură către practicieni se efectuează după data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.